Kongens fortjenstmedalje tildelt Bjørn Olav Juberg

Bjørn Olav Juberg ble 5. juni tildelt Kongens fortjenstmedalje. Tildelingen ble gjort offentlig kjent i forbindelse med årets Frostatingsseminar – ikke helt tilfeldig sett i lys av bakgrunnen for utmerkelsen.

I en høytidelig sermoni sist fredag kveld på Frosta kommunehus ble fortjenstmedaljen overrakt Bjørn Olav av Fylkesmann Inge Ryan på vegne av H. M. Kongen.

Fylkesmann Inge Ryan overrakte Kongens fortjenestmedalje til Bjørn Olav Juberg
Fylkesmann Inge Ryan overrakte Kongens fortjenstmedalje til Bjørn Olav Juberg

Kongens fortjenstmedalje ble stiftet av Kong Haakon VII 1. februar 1908. Den deles ut som belønning for stor samfunnsnyttig innsats ovre lengre tid innen områder som kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid. Det legges særlig stor vekt på  frivillig arbeid og engasjement. Bjørn Olav Juberg tildeles medaljen for mangeårig innsats innen kor, korps og lokalhistorie.

Utdelingsarrangementet ble innledet med musikk av Frosta skolemusikk og Musikklaget «Klang» – to av de lagene på Frosta som antagelig står prisvinneren nærmest gjennom et langt musikalsk engasjement både som aktiv kor- og korpsmusiker, instruktør, dirigent og innehaver av administrative verv i frivillig musikkliv både kommunalt og regionalt.

Åpningsmusikk ved Frosta skolemusikk og Musikklaget "Klang" - to sentrale institusjoner i Bjørn Olav Jubergs mangeårige virke
Åpningsmusikk ved Frosta skolemusikk og Musikklaget «Klang» – to sentrale institusjoner i Bjørn Olav Jubergs mangeårige virke

Prisvinnerens innsats innen Frostas lokalhistorie er mangfoldig, men hovedtyngden er lagt ned som leder av bygdeboknemda i over 30 år. Utgivelsen av Frostabøkene i 13 bind og utviklingen av Frostasølvet vitner om et enormt arbeidsomfang innenfor Frosta Historielag i tillegg til å ha bygd opp en stor samling av årbøker, historiske kalendre, småskrifter, hefter og bilder som dokumenterer Frostas historie i nær fortid. Arbeidsinnsatsen og kunnskapen rundt Frostatinget er stor, og han framstår som en av våre mest markante Frosta-ambassadører!

Ordfører Johan Petter Skogseth overrakte Frostatingsbrosjen til prisvinneren som gave fra Frosta kommune
Ordfører Johan Petter Skogseth overrakte Frostatingsbrosjen til prisvinneren som gave fra Frosta kommune

Som lærer i grunnskolen gjennom 43 år har Bjørn Olav hatt mulighet til å formidle av sin musikk, historie- og samfunnskunnskap til den oppvoksende slekt, og hans pedagogiske evner er i den sammenheng godt kjent og beundret. Ett av høydepunktene fra yrkeslivet som ble trekt fram var da han sammen med eleven fra 9.trinn vant den landsomfattende skolekonkurransen «Klassens grunnlov» i forbindelse med Grunnlovsjubileet 2014.

Foruten utgivelse av en mengde publikasjoner innen forskjellige lag og foreninger på Frosta, materiell til turistinformasjon om Frosta, musikalske arrangement for kor og korps, har Bjørn Olav også vært medlem i arbeidsgruppa for Humanistisk konfirmasjon i 13 år og innehatt mange tillitsverv – en liste som nesten vil være umulig å få komplett etter mange års aktivt og frivillig engasjement til det beste for lokalsamfunnet.

En stolt og glad prisvinner flankert av Fylkesmann Inge Ryan og ordfører Johan Petter Skogseth
En stolt og glad prisvinner sammen med Fylkesmann Inge Ryan og ordfører Johan Petter Skogseth

Utmerkelsen høstet mange godord hos de inviterte gjestene, og blant de mange gratulantene ble egenskaper som ekte, tålmodig, kunnskapsrik, jordnær, ildsjel, arbeidsvillig, engasjert og raus trekt fram i beskrivelsen av Bjørn Olav – en samfunnsbygger av rang!

Bjørn Olav flankerte av forslagsstillerne til utmerkelsen
Bjørn Olav flankerte av forslagsstillerne til utmerkelsen; Jørn Øyrehagen Sunde og Frode Revhaug

Utmerkelsen består av en diplom underskrevet av kongen samt selve fortjenstmedaljen som har portrettet av kongen med navn og valgspråk på framsiden. På baksiden finnes en krans med omskriften «Kongens fortjenstmedalje». Innenfor kransen er mottakerens navn inngravert.

Vi gratulerer Bjørn Olav hjertligst med tildelingen og takker samtidig for stor innsats for Frosta-samfunnet gjennom mange år! Dette var vel fortjent!

Legg inn en kommentar