SNF Frosta i støpeskjea

Før dagens Frokostmøte for SNF Frosta hos Frøken Fjong Cafèbar møttes medlemsbedriftene for å velge et Fagrådstyre som skal være med og bestemme aktiviteten i det nyopprettede næringsforumet. Styret kom raskt på plass og vil for 2016 bestå av Gustav Myraune (Rågo) – leder, Kirsten Fossli (Fossli as), Stein Ola Stene (Orsand Camping/Stene Tømrerservice) og Jan Lutdal (QBE).

Fagrådstyre SNF Frosta 2016. Fra v: Gustav Myraune (Rågo) - leder, Kirsten Fossli (Fossli as), Stein Ola Stene (Orsand Camping/Stene Tømrerservice) og Jan Lutdal (QBE)
Fagrådstyre SNF Frosta 2016. Fra v: Gustav Myraune (Rågo) – leder, Kirsten Fossli (Fossli as), Stein Ola Stene (Orsand Camping/Stene Tømrerservice) og Jan Lutdal (QBE)

Fagrådstyret vil i samarbeid med Stjørdal Næringsforum (SNF) legge en plan for aktiviteten i lokalavdelinga på Frosta. Det vil dreie seg om 5-6 frokostmøter på Frosta med diskusjonstema og presentasjon av lokale bedrifter, deltakelse på møteplasser og seminar for næringslivet i  Stjørdalsregionen og kanskje en egen næringskonferanse på Frosta. Det er ingen fastlagt løype som skal gås – her må næringslivet på Frosta selv ta tak i hva de ønsker med medlemskapet i SNF Frosta, og hovedutfordringen er å gjøre det attraktivt å delta. Hittil har 20 bedrifter på Frosta tegnet medlemskap.

Under dagens Frokostmøte fikk de to mediabedriftene på Frosta, Frostaporten og Frostingen, mulighet til å gi en kort presentasjon av virksomheten. Slike innspill er nyttig informasjonsutveksling og bidrar til at man lærer hverandre bedre å kjenne. Kanskje kan det oppstå fruktbare koblinger mellom næringsaktører innen bygdas grenser?

Hovedtemaet for møtet var Frosta kommunes arbeid med revisjon av arealplan. Det er en kjennsgjerning at kommunen mangler klargjort areal for næringsformål, og det er et sterkt ønske om at den nye planen vil legge til rette for god utnyttelse av eksisterende hovedområder (Vikaleiret, Skaret, Ulvik-korsen og slam-gropa) samt se på muligheter for nye områder.

Skal Frosta kommune være attraktiv som bostedskommune må det også være tilstede et godt grunnlag for etablering av næring. Liv-Edel Berg og Tore Tagseth fra Frosta kommune redegjorde om arbeidet med arealplanen. Ambisjonen er å ha et politisk vedtak om ny plan klar før sommerferien.

Liv-Edel Berg – Enhetsleder Teknisk område og landbruk, Frosta kommune
Liv-Edel Berg – Enhetsleder Teknisk område og landbruk, Frosta kommune

Det var ingen ting å si på engasjementet i diskusjonen blant de frammøtte frokostgjestene. Og det er kanskje ikke rart med tanke på at behov for næringsareal er viktig for videre utvikling av mange bedrifter på bygda. Det blir spennende å se hva som kommer ut av planarbeidet. Skal det satses tungt på Vikaleiret hvor det allerede finnes mye infrastruktur, eller skal man fordele aktiviteten på flere steder?

Møteleder Torstein Mørseth utfordret dessuten kommunen på å selge inn Frosta bedre til omverden. Vi må bruke de fortrinnene vi har med tanke på plassering og arealkostnader til å lokke nyetableringer til bygda. Dette kommer ikke rekende av seg selv.

Tore Tagseth - Byggesaker Frosta kommune
Tore Tagseth – Byggesaker Frosta kommune

Møtet gir tilsagn om at nettopp SNF Frosta kan være en god arena for diskusjon og kommunikasjon mellom kommunen og næringslivet. Vi er tross alt ei forholdsvis lita bygd, og da vil alle være tjent på godt samarbeid og å finne gode løsninger sammen!


frostaporten_ledigannonse

Legg inn en kommentar