Stikkordarkiv: Næring

SNF Frosta i støpeskjea

Før dagens Frokostmøte for SNF Frosta hos Frøken Fjong Cafèbar møttes medlemsbedriftene for å velge et Fagrådstyre som skal være med og bestemme aktiviteten i det nyopprettede næringsforumet. Styret kom raskt på plass og vil for 2016 bestå av Gustav Myraune (Rågo) – leder, Kirsten Fossli (Fossli as), Stein Ola Stene (Orsand Camping/Stene Tømrerservice) og Jan Lutdal (QBE).

Fagrådstyre SNF Frosta 2016. Fra v: Gustav Myraune (Rågo) - leder, Kirsten Fossli (Fossli as), Stein Ola Stene (Orsand Camping/Stene Tømrerservice) og Jan Lutdal (QBE)
Fagrådstyre SNF Frosta 2016. Fra v: Gustav Myraune (Rågo) – leder, Kirsten Fossli (Fossli as), Stein Ola Stene (Orsand Camping/Stene Tømrerservice) og Jan Lutdal (QBE)

Fagrådstyret vil i samarbeid med Stjørdal Næringsforum (SNF) legge en plan for aktiviteten i lokalavdelinga på Frosta. Det vil dreie seg om 5-6 frokostmøter på Frosta med diskusjonstema og presentasjon av lokale bedrifter, deltakelse på møteplasser og seminar for næringslivet i  Stjørdalsregionen og kanskje en egen næringskonferanse på Frosta. Det er ingen fastlagt løype som skal gås – her må næringslivet på Frosta selv ta tak i hva de ønsker med medlemskapet i SNF Frosta, og hovedutfordringen er å gjøre det attraktivt å delta. Hittil har 20 bedrifter på Frosta tegnet medlemskap.

Under dagens Frokostmøte fikk de to mediabedriftene på Frosta, Frostaporten og Frostingen, mulighet til å gi en kort presentasjon av virksomheten. Slike innspill er nyttig informasjonsutveksling og bidrar til at man lærer hverandre bedre å kjenne. Kanskje kan det oppstå fruktbare koblinger mellom næringsaktører innen bygdas grenser?

Hovedtemaet for møtet var Frosta kommunes arbeid med revisjon av arealplan. Det er en kjennsgjerning at kommunen mangler klargjort areal for næringsformål, og det er et sterkt ønske om at den nye planen vil legge til rette for god utnyttelse av eksisterende hovedområder (Vikaleiret, Skaret, Ulvik-korsen og slam-gropa) samt se på muligheter for nye områder.

Skal Frosta kommune være attraktiv som bostedskommune må det også være tilstede et godt grunnlag for etablering av næring. Liv-Edel Berg og Tore Tagseth fra Frosta kommune redegjorde om arbeidet med arealplanen. Ambisjonen er å ha et politisk vedtak om ny plan klar før sommerferien.

Liv-Edel Berg – Enhetsleder Teknisk område og landbruk, Frosta kommune
Liv-Edel Berg – Enhetsleder Teknisk område og landbruk, Frosta kommune

Det var ingen ting å si på engasjementet i diskusjonen blant de frammøtte frokostgjestene. Og det er kanskje ikke rart med tanke på at behov for næringsareal er viktig for videre utvikling av mange bedrifter på bygda. Det blir spennende å se hva som kommer ut av planarbeidet. Skal det satses tungt på Vikaleiret hvor det allerede finnes mye infrastruktur, eller skal man fordele aktiviteten på flere steder?

Møteleder Torstein Mørseth utfordret dessuten kommunen på å selge inn Frosta bedre til omverden. Vi må bruke de fortrinnene vi har med tanke på plassering og arealkostnader til å lokke nyetableringer til bygda. Dette kommer ikke rekende av seg selv.

Tore Tagseth - Byggesaker Frosta kommune
Tore Tagseth – Byggesaker Frosta kommune

Møtet gir tilsagn om at nettopp SNF Frosta kan være en god arena for diskusjon og kommunikasjon mellom kommunen og næringslivet. Vi er tross alt ei forholdsvis lita bygd, og da vil alle være tjent på godt samarbeid og å finne gode løsninger sammen!


frostaporten_ledigannonse

Roar på plass med juletre

Med mindre enn èn uke igjen til julaften begynner det å bli aktuelt å få juletreet i hus. Og det kan Roar Stene Hojem hjelpe deg med!

Juletreselger Roar Stene Hojem
Juletreselger Roar Stene Hojem

Han har nå tatt oppstilling utenfor Kiwi med salg av juletre, kornband og kranser, og vil holde på her helt fram til jul. Roar har både vanlig gran og  edelgran til salgs. For allergikere kan spesielt edelgrana være et godt alternativ i tillegg til at den holder seg godt.

Kranser, kornband og juletrær fra Hojem Gård
Kranser, kornband og juletrær fra Hojem Gård

Førstkommende søndag arrangerer dessuten Roar og Eva sitt tradisjonelle julemarked på Hojem Gård, også her med salg av kranser, kornband og juletre sammen med produkter fra innbedte utstillere.

Roar tilbyr et godt utvalg av juletrær fra egen skog i Hojem
Roar tilbyr et godt utvalg av juletrær fra egen skog i Hojem

SNF Frosta opprettes!

Kommunestyret behandlet tirsdag Rådmannens forslag til økonomiplan for 2016-2019. Her ble det vedtatt å bidra med kr 100.000,- til opprettelse av Stjørdal Næringsforum Frosta (SNF Frosta).

Hensikten med SNF Frosta er å etablere møteplasser, skape nettverk, informere og være et talerør for næringslivet på Frosta. Det legges opp til at det skal etableres et eget fagråd på Frosta med et eget styre. Det vil bli avholdt flere egne møter på Frosta, og medlemmer i SNF Frosta blir likestilt med medlemmer tilknyttet SNF på Stjørdal med tanke på aktiviteter og arrangementer.

Frokostmøte hos Frøken Fjong
Med opprettelse av SNF Frosta håper vi på flere frokostmøter som her hos Frøken Fjong

Vi håper opprettelsen av SNF Frosta vil bidra til felles front og møteplass for store deler av næringslivet på Frosta. Spesielt innenfor turistnæringen og landbrukssektoren er det slik vi ser det, behov for samarbeid om gode løsninger som vil tjene alle involverte.

Det er nå 14 bedrifter fra Frosta som har meldt seg inn i SNF, og man håper at flere benytter muligheten til å bli med i en tidlig fase i SNF Frosta.

Du kan lese mer om SNF her.

snf_logo

Frokostmøte hos Frøken Fjong

De ferske resultatene fra gårsdagens kommunestyrevalg på Frosta var et naturlig samtaleemne blant alle som hadde møtt opp til frokostmøtet hos Frøken Fjong.

I samarbeid med Frosta kommune kjører Stjørdal Næringsforum et prosjekt for å se om det er mulig å etablere en egen næringsforening for bedrifter på Frosta, og frokostmøtene er en arena for utveksling av erfaringer mellom bedriftene samt innspill på dagsaktuelle tema som angår bedriftsutvikling.

Frokostmøte hos Frøken Fjong
Frokostmøte hos Frøken Fjong

Symbolsk nok var det også her en kvinnelig leder – Maren Stene Almlid – som først fikk ordet og tok med tilhørerne på en gjennomgang fra hvordan den spede drømmen om å starte egen butikk på Frosta fikk fotfeste og utviklingen fram til familiebedriften vi i dag kjenner som Stene Gård hvor de foredler kjøtt i hovedsak fra eget fjøs.

Å starte egen bedrift kan ofte være en kronglete vei – det er som regel «itj`nå som kjæm tå sæ sjøl!». Samarbeid med Mattilsynet og Arbeidstilsynet under byggeprosessen ble belyst, søknader om etablerings- og investeringsstøtte var viktige milepæler samt nettverksbygging og profilering av ferdige salgsprodukter både overfor lokalt privatsalg og mer eksternt bedriftssalg. Maren roste bygdafolket og samarbeidende bedrifter på Frosta for å ha tatt godt imot dem!

Maren Stene Almlid fortalte om utviklingen av Stene Gård
Maren Stene Almlid fortalte om utviklingen av Stene Gård

I tillegg la hun vekt på hvor viktig Matfestivalen i Trondheim er som et utstillingsvindu for både Stene Gård og Frosta forøvrig som «Trondheims kjøkkenhage». Bygda har et kvalitets-stempel som er viktig å verne vel om framover. Og det gjør man best ved godt samarbeid mellom bedriftene i samspill med kommunen. Å unne hverandre suksess og bidra til å løfte i flokk gir en langsiktig positiv effekt som alle vil kunne dra nytte av.

Fra Tandem Reklame holdt Daniel Gullstad et innlegg om hvordan bedriftene best kan gjøre seg synlig. Det hjelper ikke å ha verdens beste produkter eller tjenester dersom man ikke når fram med budskapet sitt til den rette målgruppa. Og i dagens digitale samfunn er det et utall forskjellige kanaler som kan brukes; det gjelder å skape en egen identitet for bedriften og gjøre den tilgjengelig og synlig. Møteleder Torstein Mørseth fra Stjørdal Næringsforum påpekte at mange av bedriftene på Frosta nok har en del å gå på når det gjelder nettopp dette.

Alt i alt ble det både en smakfull frokost servert av Frøken Fjong og påfyll av nyttige erfaringer fra Stene Gård og Tandem Reklame som deltakerne tydelig satte pris på. Vi håper og tror det vil være mulig å stable et næringsforum på beina for bedrifter på Frosta – det vil være helt i tråd med Marens budskap om at «sammen er vi sterke!»