Folkemøter og politisk debatt om kommunesammenslåing

Gjennom tre folkemøter har innbyggerne på Frosta fått mulighet til å skaffe seg objektiv informasjon om kommunereformen og hva som ligger til grunn bak alternativene man skal velge mellom i den rådgivende folkeavstemninga 23. mai. I tillegg blir det anledning til å få høre standpunkter fra de politiske partiene på Frosta kommende uke:

  • Politisk debatt i Magnushallen onsdag 11.05.2016 kl 19.00

Kaffeservering!

FK_logo

Det har vært bra oppslutning om folkemøtene – et godt tegn på at frostingene engasjerer seg i denne viktige saken. Her har man fått en gjennomgang av både 0-alternativet, dvs. at Frosta fortsetter som egen kommune, og intensjonsavtalen for sammenslåing av Frosta og Stjørdal kommune.

Bra oppmøte i Magnushallen under siste folkemøtet
Bra oppmøte i Magnushallen under siste folkemøtet

Med grunnlag i utredningen fra Trøndelag forskning og utvikling belyste ordfører Trine Haug og rådmann Arne Ketil Auran fordeler og ulemper ved fortsatt selvstendighet med interkommunalt samarbeid for Frosta kommune. Som egen, liten kommune vil de viktigste utfordringene være begrenset økonomisk handlekraft og mangel på bred fagekspertise innenfor enkelte tjenesteområder.

Ordfører Trine Haug gjennomgikk 0-alternativet og intensjonsavtalen for sammenslåing av Frosta og Stjørdal kommune
Ordfører Trine Haug gjennomgikk 0-alternativet og intensjonsavtalen for sammenslåing av Frosta og Stjørdal kommune

Samtidig vises det til en innbyggerundersøkelse fra våren 2015 hvor frostingene stort sett sier de er fornøyde med oppveksttilbud, fritidstilbud og basistjenester som helse, pleie og omsorg. Tilbud innen nærings- og samfunnsutvikling er man noe mer i varierende grad fornøyd. Egen kommune sikrer i tillegg godt lokalt engasjement og god lokal kunnskap i styring og utvikling av bygda.

Rådmann Arne Ketil Auran la fram de harde tallfakta
Rådmann Arne Ketil Auran la fram de harde tallfakta

Etter en kaffetår servert av Frosta skolekor gikk Trine Haug og varaordfører i Stjørdal, Ole Hermod Sandvik, nærmere inn på intensjonsavtalen for sammenslåing av Frosta og Stjørdal til den nye Værnes kommune fra og med 01.01.2020.

Politisk og administrativ ledelse vil bli lagt til Stjørdal, men det er et mål å sikre at antall arbeidsplasser fortsatt er på dagens nivå i de tidligere kommunene sine rådhus. Man tar sikte på å videreføre mange av løsningene som fungerer for dagens Værnesregion. Felles organisering og samordning av administrative ressurser skal sikre gode tjenester for innbyggerne. Men tilbudene innen helse og sosialtjenester samt barnehage- og skolestruktur vil fortsatt være plassert i nærmiljøene. Landbruks- og miljøforvaltning legges til Frosta.

I folkeavstemninga 23. mai skal frostingene ta stilling til intensjonsavtalen for sammenslåing av Frosta og Stjørdal.
I folkeavstemninga 23. mai skal frostingene ta stilling til intensjonsavtalen for sammenslåing av Frosta og Stjørdal.

Avtalen åpner opp for tilslutning av de øvrige kommunene som deltar i Værnesregionen. Dersom dette ikke skjer vil det bli gjort en vurdering rundt de fellestjenestene som er lokalisert utenfor Værnes kommune. Medfører denne vurderingen en endring skal tjenestene legges til Frosta. Her ligger det altså noen uavklarte muligheter for flere arbeidsplasser på bygda.

Eiendomsskatt har vært et sentralt tema i diskusjonen om sammenslåing. Ettersom Stjørdal per i dag ikke har eiendomsskatt vil det være forlokkende for frostingene at denne skatten fjernes med sammenslåing, men siden forholdet til de andre deltakerne i Værnesregionen er uavklart kan dette fort endre seg.

Varaordfører Ole Hermod Sandvik deltok ved folkemøtet både på Tautra og i Magnushallen. Sandvik framholdte viktigheten av å arbeide for mangfoldig og variert samfunnsutvikling i alle deler av en ny stor kommune, ikke bare i Stjørdal sentrum.
Stjørdals varaordfører Ole Hermod Sandvik deltok ved folkemøtet både på Tautra og i Magnushallen. Sandvik framholdte viktigheten av å arbeide for mangfoldig og variert samfunnsutvikling i alle deler av en ny stor kommune, ikke bare i Stjørdal sentrum.

Oppsummert er det mange positive og negative sider både med å gå videre som selvstendig kommune og ved en sammenslåing med Stjørdal. Det er ikke helt enkelt å se nøyaktig hvordan dette slår ut. Men uansett hva utfallet av folkeavstemninga 23. mai blir og det endelige valget som kommunestyret fatter 21. juni, vil valget få stor betydning for Frosta framover.

Frostingene har en sterk identitet knyttet til bygda med høy politisk deltakelse og stor dugnadsånd hvor mange ønsker å engasjere seg i saker som angår utvikling av halvøya. Vi håper på godt oppmøte på den siste politiske debatten onsdag, spesielt blant den yngre garde som har vært noe mer fraværende på folkemøtene. Dersom mange nok setter seg godt inn i saken håper vi lokaldemokratiet finner fram til det aller beste valget!

Legg inn en kommentar