Stikkordarkiv: Frostatinget

Ildsjelprisen 2019 tildelt Solveig og Lars Eiliv Flægstad

Under Frostadan ble Solveig og Lars Eiliv Flægstad tildelt årets ildsjelpris! Ordfører Trine Haug sto for overrekkelsen på vegne av Frosta kommune. 

Hvert år oppretter Frosta kommune en egen komite som vedtar om prisen skal deles ut og hvem prisen eventuelt skal tildeles, gjerne basert på forslag fra bygdas innbyggere.

I sin begrunnelse for valget av årets prismottaker legger Komitè Folk særlig vekt på stor frivillig innsats gjennom mange år for deres innsats for historien rundt Frostatinget og Logtun kirke.

Ekteparet har lagt ned et enestående arbeid og tatt et stort ansvar for å ta vare på området rundt Logtun og Tinghaugen gjennom mange tiår – samtidig som de har bodd midt i turistløypa!.

Dette kommer også godt til syne under sommerens Landslovutstilling som vises fram i potetlageret på gården.

Tinghaugen – Bygdemuseet – Logtun gård – Logtun kirke

Lars Eiliv har vært frivillig kirkeverge for Logtun kirke i 25 år, mangeårig organisator i Kor-Ækt, innehaver av ulike verv innen landbruksorganisasjoner og en ildsjel i fotballklubben Neset som anleggsansvarlig i flere perioder.

Logtun kirke

Solveig er engasjert i Frosta Sanitetsforening og med husflidsaktiviteter, og drev i mange år serveringsstedet Logtu-buret inne på gårdstunet.

Sammen har ekteparet frivillig stilt opp som «vertskapet» ved Frostatinget og Logtun-området, og de har utvist en gjestfrihet langt ut over det en kan forvente av et naboskap!

Vedtaket i Komitè Folk var enstemmig!

Frostaporten gratulerer hjertligst!

Staker ut kurs for reiselivsnæringa på Frosta

Med utgangspunkt i Frostatingsprosjektet var reiselivsaktører og enkeltpersoner som arbeider inn mot dette segmentet på Frosta, bedt inn til oppstartsmøte for et utviklingsprosjekt i regi av Frosta kommune der man ønsker å utvikle Frosta som reisemål med Frostatinget som fellesnevner og spydspiss.

Hvordan forsterke og utvikle Frosta som attraktiv reiselivsdestinasjon?
Hvordan forsterke og utvikle Frosta som attraktiv reiselivsdestinasjon?

Proneo ved Vigdis Haldorsen og Petter Thorsen er engasjert som eksterne prosessledere i dette arbeidet. De innledet med å se litt på hva som gjør at enkelte områder i både inn og utland lykkes med å bli en stor reisedestinasjon? Hvilke elementer må være på plass? Verden har blitt liten – folk har muligheter til å velge og vrake i stort monn i vurderingen av hvor man vil tilbringe fritiden sin, og hva skal til for at flere velger nettopp å dra til Frosta?

Rasteplass ved Tautramoloen
Hvordan kan infrastruktur, servicetilbud, serverings- og overnattingsmuligheter samt organisering av Frosta som reiselivs-destinasjon forbedres?

Proneo har vært med på tilsvarende utviklingsprosjekter i andre kommuner og vil kunne bidra med konstruktive innspill, men det er i hovedsak næringa på Frosta som selv må komme fram til konkrete utviklingstiltak.

Et nøkkelord for både suksessen man ser at Røros og Inderøy opplever i sin satsning er samarbeid. Det kan være viktig å ha et fyrtårn i form av attraksjoner eller aktiviteter som trekkplaster, men det er like viktig at infrastruktur og transportmuligheter, god mat og drikke, overnattingsmuligheter og gode lokale verter sørger for at totalopplevelsen blir god.

Frosta - Trondheims kjøkkenhage (Foto: Viken Midtre)
Frosta – Trondheims kjøkkenhage! Kan opplevelser og aktiviteter knyttet til matproduksjon på bygda vår være av større interesse for kommersiell reiseliv og turisme? (Foto: Viken Midtre)

Folk trekkes gjerne mot varer, tjenester og reisemål med god kultur og god stemning. Frostatinget vil kunne være et bakteppe for å belyse den historiske kulturarven Frosta har, men Frosta kommune og reiselivsnæringa må være istand til å fylle merkenavnet Frosta og Frostatinget med innhold som ivaretar dette og som i tillegg er kommersielt bærekraftig.

Frosta har mange unike kvaliteter, både i form av sin plassering, historie og aktive aktører på mange plan. Bygda har et stort potensiale til å utvikle dette videre. Engasjementet i diskusjonene blant de som deltok på møtet viser at det finnes stor vilje og kraft til nettopp å gå denne veien sammen.

Proneo vil bidra til å trekke trådene videre, og man satser på å gjennomføre flere møter for å kartlegge utviklingspotensialet for Frosta som reiselivsdestinasjon i samarbeid med næringa selv. Ved å se på sterke og svake sider i verdikjeden omkring reiselivet søker man å prioritere og iverksette tiltak som bringer Frosta framover som attraktivt reisemål.

Frøken Valberg - Foto: Stig Morten Skjæran
Frøken Valberg – et godt eksempel på samarbeid mellom reiselivsaktører på Frosta! Foto: Stig Morten Skjæran

Innspill fra andre aktører som ikke deltok denne gangen vil være hjertlig velkommen. Prosjektleder for Frostatingsprosjektet er Torgunn Østbø.

FK_logo

Frostatingsseminaret 2016

Frosta kommune ønsker velkommen til Frostatingsseminaret 2016!

Seminaret arrangeres for femte gang og er et fagseminar i regi av Frostatingsprosjektet for å sette fokus på Frostatinget og Frostatingslovens betydning i utviklingen av det demokratiske Norge, både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Tid: 1. og 2. april. Registrering fra kl 09:30 hver dag
Sted: Magnushallen

Program for Frostatingsseminaret 2016

Gjennomgående tema for årets seminar er:
FOLK OG SAMFUNN I BEVEGELSE – Fokus på demokrati

Som et ledd i seminaret holder Frosta Storband åpen temakonsert med musikk av Frank Sinatra i Magnushallen fredag 1. april kl 19:00. Etter konserten spiller Heimdal Storband opp til dans.

Samfunnet rundt oss er i stadig endring, og vi ønsker å knytte de ulike tidsperiodene sammen.

Dag 1 er mest knytta til det historiske og store samfunnsendringer i denne tida, og i løpet av dagen blir det også presentert et spennende elevarbeid fra 8. og 9. trinn ved Frosta skole. En utstilling som viser en dag på Frostatinget i 1016.

Dag 2 har migrasjon og integrering som dagsaktuelt hovedfokus.

Frostatingsseminaret avsluttes med å trekke dag 1 og 2 sammen med en rød tråd og sammenhengende utviklingslinje fra Frostatinget i middelalderen til opprettelsen av et nasjonalt tingnettverk i 2016.

Påmelding skjer til

VELKOMMEN til Frostatingsseminaret 2016!

FK_logo