Stikkordarkiv: Magnushallen

Kongens nei – i Magnushallen

Tre dager etter norgespremieren kommer Bygdekinoen til Magnushallen med en av de mest omtalte norske filmene i år; Kongens nei.

Filmen omhandler de tre dramatiske dagene i starten av andre verdenskrig for Norges del; kongefamiliens flukt fra den tyske krigsmakten og kong Haakons vanskelige valg etter Tysklands invasjon av Norge og senkningen av Blücher ved Oscarsborg natt til 9. april 1940.

Filmen er nominert som norges bidrag til beste utenlandske film under Oscar-utdelingen, og vil sannsynligvis være av interesse for et stort publikum på Frosta.

For de aller minste kan kanskje barnefilmen samme kveld – Gråtass gir gass være mer aktuell.

Magnushallen mandag 26.09.2016

Politisk flertall for sammenslåing av Frosta og Stjørdal

Under den politiske debatten om kommunesammenslåing i Magnushallen sist onsdag, kom det fram at flertallet i kommunestyret går inn for en sammenslåing mellom Frosta og Stjørdal kommune.

Partipolitiske standpunkt til kommunesammenslåing av Frosta og Stjørdal kommune
Partipolitiske standpunkt til kommunesammenslåing av Frosta og Stjørdal kommune

Etter et innledende «frieri» fra Stjørdals ordfører Ivar Vigdenes, loste kveldens debattleder Stig Tore Laugen forsamlingen gjennom en partiutspørring hvor hvert enkelt politisk parti fikk gjøre rede for sitt syn med tilhørende argumentasjon.

Stig Morten Skjæran (V) ønsker en sammenslåing i hovedsak for å sikre kvalitet på kommunale tjenester og få større robuste fagmiljø. «– Frosta er sårbar fordi vi er få.»

Stig Morten Skjæran (V) - JA til kommunesammenslåing
Stig Morten Skjæran (V) – JA til kommunesammenslåing

Frode Revhaug (H) viste i første rekke til de økonomiske utfordringene Frosta vil stå ovenfor om vi fortsetter som egen kommune. Sammen med Stjørdal vil man ha en betydelig større økonomisk handlefrihet til å kunne håndtere økte krav og omfang av kommunale oppgaver. Derfor ønsker Høyre en sammenslåing.

Frode Revhaug (Høyre) - JA til kommunesammenslåing
Frode Revhaug (Høyre) – JA til kommunesammenslåing

Boje Reitan (SV) var tydelig på at SV fortsatt holder seg til standpunktet nedfelt i partiets politiske program fra valget i fjor høst om at Frosta bør gå videre alene. Nærhet til innbyggerne er viktig for lokaldemokratiet, og en sammenslåing vil medføre større avstand til beslutningstakerne. «Frostingene har alltid klart seg bra alene!»

Boje Reitan (SV) - NEI til kommunesammenslåing
Boje Reitan (SV) – NEI til kommunesammenslåing

Johan Petter Skogseth (Sp) er av den oppfatning at økonomien til Frosta kommune ikke er så dårlig stillt at vi ikke har mulighet til å fortsatt klare oss alene. Kommunen har en økonomisk buffer på disposisjonsfond, og foreløpig er det lite som er bestemt fra statlig hold om hvilke endringer i oppgaver og økonomiske rammevilkår som kommunene faktisk skal håndtere framover. Istedet for sammenslåing ønsker Senterpartiet å utvikle kommunalt samarbeid enda mer både nordover og sørover.

Joahn Petter Skogseth (Sp) - NEI til kommunesammenslåing
Joahn Petter Skogseth (Sp) – NEI til kommunesammenslåing

Berit Undersåker Skaslien (Ap) redegjorde for den positive konklusjonen til kommunesammenslåing som Arbeiderpartiet går inn for, og pekte spesielt på sårbarheten med små fagmiljø i en liten kommune. I dag må mange kjerneoppgaver overlates til andre samarbeidspartnere gjennom interkommunalt samarbeid – noe som gir kommunen mindre innflytelse på hvordan dette løses.

Berit Undersåker Skaslien (Ap) - JA til kommunesammenslåing
Berit Undersåker Skaslien (Ap) – JA til kommunesammenslåing

Torun Nesse (KrF) la ikke skjul på at partiet har endret oppfatning om saken siden valget i fjor høst hvor målet var å jobbe for fortsatt selvstendighet for Frosta. Tvilen har gradvis blitt sterkere etter hvert som man har fått mer kunnskap om kommunereformen, og de innser at manglende fagkompetanse, økonomiske utfordringer og krav til kommunen om flere og mer sammensatte oppgaver i framtida ikke vil kunne løses tilfredsstillende med dagens struktur.

Torun Nesse (Krf) - JA til kommunesammenslåing
Torun Nesse (KrF) – JA til kommunesammenslåing

Samlet sett vil man med dagens kommunestyre ha et politisk flertall som går inn for intensjonsavtalen for sammenslåing av Frosta og Stjørdal kommune. Saken skal behandles i kommunestyremøtet 21. juni med vedtak om evt. ny struktur.

Imidlertid skal det først gjennomføres rådgivende folkeavstemning om kommunesammenslåinga mandag 23. mai. Politikerne har bedt om råd fra innbyggerne på Frosta, og det var det en klar oppfatning fra alle partiene om at folkets stemme vil veie svært tungt når den endelige beslutningen skal tas. Boje var tydelig på at SV vil følge resultatet av folkeavstemninga uansett, mens de andre partiene tok et forbehold med hensyn til hvor stor valgdeltakelsen blir.

Etter en kaffetår ble det muligheter for spørsmål og kommentarer fra publikum i salen. Det var ingen tvil om at saken engasjerte frostingene, og det ble en lang kveld før debatten måtte rundes av.

Engasjerte tilhørere i Magnushallen under den politiske diskusjonen av kommunereformen
Engasjerte tilhørere i Magnushallen under den politiske diskusjonen av kommunereformen

En godt gjennomført diskusjon ispedd knivskarpe spørsmål og vittige kommentarer fra debattleder Laugen gjorde hele seansen til en fin avslutning på folkemøtene ifbm den nye kommunereformen.

Debattleder med glimt i øyet; Stig Tore Laugen
Debattleder med glimt i øyet; Stig Tore Laugen

I sluttappellene framholdt alle partiene at det er særdeles viktig at frostingene benytter muligheten til å si sin mening om kommunesammenslåingen i folkeavstemninga 23. mai. Høy valgdeltakelse her er den beste måten å sikre at folkedemokratiet fungerer. Det er også mulighet til forhåndsstemming.

Godt valg!

Folkemøter og politisk debatt om kommunesammenslåing

Gjennom tre folkemøter har innbyggerne på Frosta fått mulighet til å skaffe seg objektiv informasjon om kommunereformen og hva som ligger til grunn bak alternativene man skal velge mellom i den rådgivende folkeavstemninga 23. mai. I tillegg blir det anledning til å få høre standpunkter fra de politiske partiene på Frosta kommende uke:

  • Politisk debatt i Magnushallen onsdag 11.05.2016 kl 19.00

Kaffeservering!

FK_logo

Det har vært bra oppslutning om folkemøtene – et godt tegn på at frostingene engasjerer seg i denne viktige saken. Her har man fått en gjennomgang av både 0-alternativet, dvs. at Frosta fortsetter som egen kommune, og intensjonsavtalen for sammenslåing av Frosta og Stjørdal kommune.

Bra oppmøte i Magnushallen under siste folkemøtet
Bra oppmøte i Magnushallen under siste folkemøtet

Med grunnlag i utredningen fra Trøndelag forskning og utvikling belyste ordfører Trine Haug og rådmann Arne Ketil Auran fordeler og ulemper ved fortsatt selvstendighet med interkommunalt samarbeid for Frosta kommune. Som egen, liten kommune vil de viktigste utfordringene være begrenset økonomisk handlekraft og mangel på bred fagekspertise innenfor enkelte tjenesteområder.

Ordfører Trine Haug gjennomgikk 0-alternativet og intensjonsavtalen for sammenslåing av Frosta og Stjørdal kommune
Ordfører Trine Haug gjennomgikk 0-alternativet og intensjonsavtalen for sammenslåing av Frosta og Stjørdal kommune

Samtidig vises det til en innbyggerundersøkelse fra våren 2015 hvor frostingene stort sett sier de er fornøyde med oppveksttilbud, fritidstilbud og basistjenester som helse, pleie og omsorg. Tilbud innen nærings- og samfunnsutvikling er man noe mer i varierende grad fornøyd. Egen kommune sikrer i tillegg godt lokalt engasjement og god lokal kunnskap i styring og utvikling av bygda.

Rådmann Arne Ketil Auran la fram de harde tallfakta
Rådmann Arne Ketil Auran la fram de harde tallfakta

Etter en kaffetår servert av Frosta skolekor gikk Trine Haug og varaordfører i Stjørdal, Ole Hermod Sandvik, nærmere inn på intensjonsavtalen for sammenslåing av Frosta og Stjørdal til den nye Værnes kommune fra og med 01.01.2020.

Politisk og administrativ ledelse vil bli lagt til Stjørdal, men det er et mål å sikre at antall arbeidsplasser fortsatt er på dagens nivå i de tidligere kommunene sine rådhus. Man tar sikte på å videreføre mange av løsningene som fungerer for dagens Værnesregion. Felles organisering og samordning av administrative ressurser skal sikre gode tjenester for innbyggerne. Men tilbudene innen helse og sosialtjenester samt barnehage- og skolestruktur vil fortsatt være plassert i nærmiljøene. Landbruks- og miljøforvaltning legges til Frosta.

I folkeavstemninga 23. mai skal frostingene ta stilling til intensjonsavtalen for sammenslåing av Frosta og Stjørdal.
I folkeavstemninga 23. mai skal frostingene ta stilling til intensjonsavtalen for sammenslåing av Frosta og Stjørdal.

Avtalen åpner opp for tilslutning av de øvrige kommunene som deltar i Værnesregionen. Dersom dette ikke skjer vil det bli gjort en vurdering rundt de fellestjenestene som er lokalisert utenfor Værnes kommune. Medfører denne vurderingen en endring skal tjenestene legges til Frosta. Her ligger det altså noen uavklarte muligheter for flere arbeidsplasser på bygda.

Eiendomsskatt har vært et sentralt tema i diskusjonen om sammenslåing. Ettersom Stjørdal per i dag ikke har eiendomsskatt vil det være forlokkende for frostingene at denne skatten fjernes med sammenslåing, men siden forholdet til de andre deltakerne i Værnesregionen er uavklart kan dette fort endre seg.

Varaordfører Ole Hermod Sandvik deltok ved folkemøtet både på Tautra og i Magnushallen. Sandvik framholdte viktigheten av å arbeide for mangfoldig og variert samfunnsutvikling i alle deler av en ny stor kommune, ikke bare i Stjørdal sentrum.
Stjørdals varaordfører Ole Hermod Sandvik deltok ved folkemøtet både på Tautra og i Magnushallen. Sandvik framholdte viktigheten av å arbeide for mangfoldig og variert samfunnsutvikling i alle deler av en ny stor kommune, ikke bare i Stjørdal sentrum.

Oppsummert er det mange positive og negative sider både med å gå videre som selvstendig kommune og ved en sammenslåing med Stjørdal. Det er ikke helt enkelt å se nøyaktig hvordan dette slår ut. Men uansett hva utfallet av folkeavstemninga 23. mai blir og det endelige valget som kommunestyret fatter 21. juni, vil valget få stor betydning for Frosta framover.

Frostingene har en sterk identitet knyttet til bygda med høy politisk deltakelse og stor dugnadsånd hvor mange ønsker å engasjere seg i saker som angår utvikling av halvøya. Vi håper på godt oppmøte på den siste politiske debatten onsdag, spesielt blant den yngre garde som har vært noe mer fraværende på folkemøtene. Dersom mange nok setter seg godt inn i saken håper vi lokaldemokratiet finner fram til det aller beste valget!

Klart for tingsamling!

Fredag 1. og lørdag 2. april ønsker Frostatingsprosjektet velkommen til fagseminar om Frostatinget i Magnushallen.

Seminaret inneholder et spennende og variert program under gjennomgangstemaet – Folk og samfunn i bevegelse – Fokus på demokrati. Et høyst aktuelt tema både i den aktive tidsperioden for Frostatinget i middelalderen og i dagens samfunn.

Frostatinget
Frosta var i mange hundre år samlingsplass for utsendingene til Frostatinget. Rundt Bottolfsmesse i juni kom 485 utsendinger sammen med sine gode hjelpere til tingsamling på Frostatinget for å avgjøre og dømme i større og mindre saker.

Frosta lå sentralt i Trondheimsfjorden, og tinget ble satt for å holde i hevd den tids lov og rett.  I tillegg til det viktige arbeidet som loven påla tingmennene, må en gå ut fra at det også var et yrende folkeliv med handel, utveksling av nyheter og sosialt fellesskap på Frostatinget.

Tinghaugen på Frosta

 

Målsetting
Frostatingsseminaret er en del av Frostatingsprosjektet og arrangeres for femte gang i 2016.  Prosjektet har som målsetting å samle og utvikle ny kunnskap om noe av det eldste lovgrunnlaget vårt – Frostatinget og Frostatingsloven.

Program
Frostas første kvinnelige ordfører, Trine Haug, åpner årets Frostatingsseminar. Med demokrati som hovedtema for seminaret danner den pågående diskusjonen om kommunesammenslåing et svært aktuelt bakteppe.

Professor Jørn Øyrehagen Sunde innleder om begrepet demokrati med utgangspunkt i overgangen fra et samfunn styrt av ætta til et statssamfunn i Frostatinget.

Frosta skole har i løpet av vinteren arbeidet med et tverrfaglig prosjekt kalt En dag på Frostatinget i 1016. Elever fra 8. og 9. trinn vil presentere arbeidet i tillegg til at det vises en utstilling fra prosjektet.

Modellering av leirliv ved Frostating en dag i 1016
Modellering av leirliv ved Frostating en dag i 1016

Flere innlegg vil berøre integrering og hvordan det oppleves å komme ny til Norge med fokus på demokrati og menneskeverd, deriblant leder av integreringstjenesten i Frosta kommune, Kristine Rossbach Larsen, Cornelia Doberenz og tidligere justisminister Odd Einar Dørum.

Her finner du et fullstendig program for Frostatingsseminaret 2016

Frostatingsseglet - Kong Magnus Lagabøte overrekker den nye Frostatingsloven til lagmannen på Frostatinget i 1274
Frostatingsseglet – Kong Magnus Lagabøte overrekker den nye Frostatingsloven til lagmannen på Frostatinget i 1274

 

Konsert
I forbindelse med Frostatingsseminaret arrangerer Frosta Storband konsert i Magnushallen fredag 1. april kl 19.00 – med tema Frank Sinatra – les mer i eget innlegg om denne konserten .

Frosta Storband
Frosta Storband

Påmelding
Det er fremdeles plass til flere deltakere, og vi oppfordrer til å melde dere på så snart som mulig for matbestillinga sin del – eller bare komme og registrere dere hver dag fra kl 09:30.

Inviter med deg en venn eller tre og møt opp for å bli enda bedre kjent med bygda vår og den rike historien!

For nærmere opplysninger om program og påmelding, kontakt Frosta kommune ved

Se forøvrig egen annonse for Frostatingsseminaret 2016

FK_logo

Frank Sinatra-aften

Frosta Storband inviterer til Frank Sinatra-aften i Magnushallen fredag 1. april.

Frosta Storband er et storband for amatører som holder til på Frosta med medlemmer fra Frosta, tilknytning til Frosta eller som kjenner noen fra Frosta. Medlemmene kommer fra Stjørdal, Trondheim, Åsen og Frosta.

Denne kvelden er det vår egen Arve Loktu som er sanger. Arve er fast vokalist i storbandet og vi gleder oss til å høre han fremføre Sinatra-klassikere denne kvelden. Musikalsk leder i Frosta Storband er Christian Aftret Eriksen.
Frank SinatraEtter Frosta Storband har hatt sin avdeling blir det rigget om og Heimdal Storband spiller til dans ca kl 22. Her blir det muligheter til å ta seg en swingom på dansegulvet.

Amfiet i Magnushallen vil denne kvelden være kjørt inn og det vil være småbord og stoler nede i salen.

Program

  • Dørene åpner kl 19.00
  • Konserten begynner kl 20.00
  • Dans etter konserten fram til ca kl 22.00

Skjenkebevilling

Billetter

Inngang: kr 200,-

Billetter kan reserveres på

eller ved å fylle ut skjemaet under:

 

PlakatFrostaStorband2

Konserten er støttet av Frosta kommune

FK_logo

Jubileumskonsert- «Klang» 90 år

I 2016 fyller Musikklaget «Klang» 90 år. Den 26. august 1926 ble laget stiftet og holder det fortsatt gående i 2016.

Klang 90aar logo.indd

Den første, av tre, jubileumskonserter ble holdt på Folkheim 20. februar. Den andre konserten blir holdt i Magnushallen lørdag 2. april klokken 17.00. «Klang» presenterer musikk fra 60-, 70- og 80- tallet på denne konserten.

Leder i jubileumskomiteen, Karl Moksnes, sier at med seg på denne konserten har «Klang» vært så heldige å få med seg «Kor-Ækt» og Frosta Skolemusikk.

Karl røper også at det blir bløtkake, levert av en annen 90-årsjubilant, og kaffe. Alle er hjertelig velkommen!

Inngang

  • kr 100,- for voksen
  • kr 50,- for barn i grunnskolealder

Plakat 2. april